ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Phan Thị Hằng Giang

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Phan Thị Minh Phương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Thanh Loan

Thạc sĩ

Giảng viên

Thanh Phan Ngọc Đan

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Đăng Võ

Bác sĩ

Giảng viên

Trần Long Anh

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Trương Thị Bích Phương

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Phước

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Trần Thị Bích Ngọc

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Trần Thị Hàn Ân

Khác

Hộ lý