Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Năm học 2021-2022

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (chu kỳ 2)PDF
Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học HuếPDF

Năm học 2020-2021

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF

Năm học 2019-2020

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020PDF
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020PDF
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Dược họcPDF
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng PDF
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Y tế công cộng.PDF

Năm học 2018-2019

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019PDF
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019PDF

Năm học 2017-2018

Báo cáo 3 công khai năm học 2017-2018PDF

Năm học 2016-2017

Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017PDF
Biểu mẫu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017PDF
Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016-2017PDF
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2016-2017PDF
Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học PDF
Biểu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại họcPDF
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Trường Đại học Y Dược, Đại học HuếPDF

Năm học 2015-2016

Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016PDF