Thanh Phan Ngọc Đan

Thanh Phan Ngọc Đan

Thạc sĩ


Từ 2017 Đến nay: Là Giảng viên công tác tại Bộ môn Miễn dịch Sinh lý bệnh - Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế

Từ 2019 Đến 2022: Hoàn thành khóa đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế liên kết với Trường Đại học Sassari - Italy


Lĩnh vực nghiên cứu

Miễn dịch - Sinh lý bệnh