Khoa Dược
Hồ Đăng Phương Thảo | | 12-02-2019

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị được nghiệm thu:

STT Phân loại đề tài Hệ số ** Số lượng Tổng (đã quy đổi)
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1 Đề tài cấp Nhà nước 2,0 0 0 0 0 0 0
2 Đề tài cấp Bộ 1,0 3 1 0 3 1 8
3 Đề tài cấp Trường 0,5 3 1 6 4 0 7
4 Tổng   6 2 6 7 1 15

Số lượng đầu sách của đơn vị được xuất bản chính thức:

STT Phân loại sách Hệ số ** Số lượng Tổng (đã quy đổi)
2017-2018
1 Sách chuyên khảo 2,0 1 2
2 Sách giáo trình 1,5 4 6
3 Sách tham khảo 1,0    
4 Sách hướng dẫn 0,5    
5 Tổng   5 8
 
Số lượng bài của cán bộ cơ hữu của đơn vị được đăng trên trên các tạp chí khoa học:
STT Phân loại tạp chí Hệ số ** Số lượng Tổng đã quy đổi
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5 5 5 12 13 22 85,50
2 Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước 1,0 23 8 11 18 28 88,00
3 Tạp chí / tập san của cấp Trường 0,5 3 14 8 17 4 23,00
  Tổng   31 27 31 48 55 196,50


Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu:

STT Phân loại hội thảo Hệ số ** Số lượng Tổng (đã quy đổi)
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
1  Hội thảo quốc tế 1,0 6 10 5 5 11 37
2  Hội thảo trong nước 0,5 3 0 3 3 2 5,5
3  Hội thảo cấp Trường 0,25 0 0 0 0 0 0
   Tổng   9 10 8 8 13 42,


Nghiên cứu khoa học của sinh viên:

STT Thành tích nghiên cứu khoa học Số lượng
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1  Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo   1 1 1 4
2  Số bài báo được đăng, công trình được công bố 2 9 9 13 7
CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội thảo khoa học và Đại hội Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2023-2028

Câu lạc bộ Anh văn Bộ môn Nội (IMEC) tổ chức chương trình Hội thảo khoa học đặc biệt chào đón Giáng sinh

Hội thảo Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR-AR) trong dạy - học kỹ năng lâm sàng