Thông báo về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-12-2019

20-12-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.