Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 và bình xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-07-2016

06-07-2016


Thực hiện Công văn hướng dẫn số 669/ĐHH-PTCĐ ngày 31/05/2016 của Giám đốc Đại Học Huế về việc Hướng dẫn đánh giá xét thi đua khen thưởng năm học 2015-2016, và Công văn hướng dẫn số 561/ĐHH-PTCĐ ngày 12/06/2016 của Giám đốc Đại Học Huế về việc hướng dẫn khen thưởng nhân dịc kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Y-Dược hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Y-Dược.

 

File đính kèm:

THÔNG BÁO

Mẫu số 1: BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THI ĐUA TẬP THỂ NĂM HỌC 2015 - 2016

Mẫu số 2: TỔNG HỢP

Mẫu số 3 và mẫu số 4: BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 và bình xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.