Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022


SỐ HIỆU

5150 TB ĐHYD

THỜI GIAN

23-12-2022


Căn cứ Thông báo số 4810/TB-ĐHYD ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2022; Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2022.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.