Thông báo về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-06-2017

05-10-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.