Thông báo về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc trường Đại học Y-Dược Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-07-2016

06-07-2016

Thực hiện quyết định 737/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế...

Thực hiện quyết định 737/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế, Trường Đại học Y-Dược Huế gửi thông báo đến tất cả các đơn vị trong toàn Trường những nội dung như sau:

 

File đính kèm:

THÔNG BÁO

Các mẫu kê khai.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc trường Đại học Y-Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.