Thông báo về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-01-2020

07-01-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.