Thông báo thu hồi và thanh lý tài sản cố định năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-07-2021

01-07-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thu hồi và thanh lý tài sản cố định năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.