Thông báo số 02: Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng, lần thứ 13 năm 2023


SỐ HIỆU

.

THỜI GIAN

28-02-2023


Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Greater Mekong Sub-Regional Countries - GMS) là Hội nghị Khoa học thường niên của các quốc gia trong tiểu vùng Mekong gồm Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, CHDCND Lào và Myanmar. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực của khu vực trong giải quyết các nhu cầu và các thách thức lớn về y tế công cộng thông qua việc trình bày, thảo luận các báo cáo nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng cũng như các giải pháp, chính sách nhằm cải thiện sức khỏe người dân và công bằng y tế. Hội nghị còn nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong mạng lưới khoa học, các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực y tế công cộng.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 02: Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng, lần thứ 13 năm 2023, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.