Thông báo đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-03-2021

16-03-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.