Thông báo chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-07-2020

30-07-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.