Ban Liên lạc Cựu sinh viên Thông báo về việc kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-07-2022


Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (1957-2022), Ban liên lạc Cựu Sinh viên trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế kính gửi thông báo đến Quý đồng nghiệp và cựu sinh viên, cựu học viên chương trình “Festival khoa học 2022” của Nhà trường với các hoạt động xuyên suốt từ tháng 7 đến tháng 12/2022 với cao điểm là các ngày từ 24/7/2022 đến 02/8/2022.

https://huemed-univ.edu.vn/uploads/ck_upload/TCHCTT%26PC/TB%20c%E1%BB%A7a%20Ban%20li%C3%AAn%20l%E1%BA%A1c%20CSV%20v%E1%BB%81%20k%E1%BB%B7%20ni%E1%BB%87m%2065%20n%C4%83m%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90HYD%20Hu%E1%BA%BF%20(1).pdf

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Ban Liên lạc Cựu sinh viên Thông báo về việc kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế., xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.