Thông báo đấu giá tài sản thanh lý Trường Đại học Y - Dược Huế


SỐ HIỆU

1443/TB-ĐGTS

THỜI GIAN

15-02-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đấu giá tài sản thanh lý Trường Đại học Y - Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.