Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu học phí hệ đại học năm học 2023-2024


SỐ HIỆU

3061/QĐ-ĐHYD

THỜI GIAN

14-07-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu học phí hệ đại học năm học 2023-2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.