Mời chào giá dịch vụ lưu trú


SỐ HIỆU

3103a/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

05-07-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Mời chào giá dịch vụ lưu trú, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.