Thông báo lần 2: Hội nghị Khoa học Điều dưỡng mở rộng lần thứ VI năm 2022


SỐ HIỆU

2742/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

15-07-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo lần 2: Hội nghị Khoa học Điều dưỡng mở rộng lần thứ VI năm 2022, xin vui lòng liên hệ Khoa Điều dưỡng tại đây để có thêm thông tin.