Thông báo chào giá vận chuyển sinh viên Trường Đại học Y - Dược đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế


SỐ HIỆU

2680/ ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

13-06-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo chào giá vận chuyển sinh viên Trường Đại học Y - Dược đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.