HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các lĩnh vực nghiên cứu đang được tiến hành tại Bộ môn bao gồm: Đơn bào, Giun sán, Vi nấm với các nội dung nghiên cứu trọng tâm: dịch tễ, sinh y học của ký sinh trùng gây bệnh ở người phổ biến ở Việt Nam, điển hình như:

- Đơn bào: dịch tễ, hiện tượng cộng sinh của đơn bào và vi khuẩn, tính nhạy cảm thuốc và dược chất… (Trichomonas vaginalis).

- Vi nấm: dịch tễ, dịch tễ học phân tử, cơ chế gây bệnh, độc lực, tính nhạy cảm thuốc và dược chất…(Candida, Dermatophytes, Aspergillus).

- Giun sán: dịch tễ, dịch tễ học phân tử, kỹ thuật chẩn đoán… (Soil-transmitted helmiths, Fasciola, Taenia, Toxocara,…)

TIỀM LỰC

CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Margarita V, Cao LC, Bailey NP, et al. Effect of the Symbiosis with Mycoplasma hominis and Candidatus Mycoplasma Girerdii on Trichomonas vaginalis Metronidazole Susceptibility. Antibiotics. 2022;11(6):812. doi: 10.3390/antibiotics11060812

2. Tran Thi G, Azzena I, Scarpa F, et al. Molecular Identification and Appraisal of the Genetic Variation of Taenia saginata in Central Regions of Vietnam. Life. 2022;12(1):70. doi: 10.3390/life12010070

3. Ngo TMC, Ton Nu PA, Le CC, et al. Nannizzia incurvata in Hue city - Viet Nam: Molecular identification and antifungal susceptibility testing. Journal of Medical Mycology. 2022;32(3):101291. doi: 10.1016/j.mycmed.2022.101291

4. Xuan Hai T, Thai Ngoc Minh N, Ngoc Anh D, Ngoc Dung T, Thi Minh Chau N, Tran-Anh L. A rare Fusarium equiseti infection in a 53-year-old male with burn injury: A case report. Current Medical Mycology. 2021. doi: 10.18502/cmm.7.1.6245

5. Tram QA, Minh NTN, Anh DN, et al. A Rare Case of Fungal Burn Wound Infection Caused by Fusarium solani in Vietnam. Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports. 2020;8:232470962091212. doi: 10.1177/2324709620912122

6. Tran NTD, Ton Nu PA, Intuyod K, et al. Evaluation of a Commercial Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Kit and In-House Fasciola gigantica Cysteine Proteinases-Based Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Diagnosis of Human Fascioliasis. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2019;100(3):591-598. doi: 10.4269/ajtmh.18-0833

7. Pau MC, Pantaleo A, Tsamesidis I, et al. Clinical impact of the two ART resistance markers, K13 gene mutations and DPC3 in Vietnam. PLOS ONE. 2019;14(4):e0214667. doi: 10.1371/journal.pone.0214667

8. Fiamma M, Longoni SS, Ngo TMC, et al. Fasciolopsis buski infection in a Vietnamese pregnant woman with systemic lupus erythematosus. The Journal of Infection in Developing Countries. 2015;9(06):670-673. doi: 10.3855/jidc.7017

9. Ton Nu PA, Rappelli P, Dessì D, Nguyen VQH, Fiori PL. Kinetics of circulating antibody response toTrichomonas vaginalis: clinical and diagnostic implications: Table 1. Sexually Transmitted Infections. 2015;91(8):561-563. doi: 10.1136/sextrans-2014-051839

10. Ton Nu PA, Nguyen VQH, Cao NT, Dessì D, Rappelli P, Fiori PL. Prevalence of Trichomonas vaginalis infection in symptomatic and asymptomatic women in Central Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2015;9(06):655-660. doi: 10.3855/jidc.7190