HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Hóa sinh lâm sàng:

- Dấu ấn sinh học trong ung thư 

- Dáu ấn sinh học trong bệnh thận đái tháo đường

- Dấu ấn sinh học của stress oxy hóa trong một số bệnh lý

2. Sinh học phân tử:

- Biểu hiện của một số protein trong ung thư

- Bệnh thoái hóa thần kinh

TIỀM LỰC

CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Phu HT, Thuan DT, Nguyen TH, Posadino AM, Eid AH, Pintus G. Herbal Medicine for Slowing Aging and Aging-associated Conditions: Efficacy, Mechanisms and Safety. Current Vascular Pharmacology. 2020;18(4):369-393. doi: 10.2174/1570161117666190715121939

2. Shaito A, Thuan DTB, Phu HT, et al. Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety. Frontiers in Pharmacology. 2020;11. doi: 10.3389/fphar.2020.00422

3. Posadino AM, Phu HT, Cossu A, et al. Oxidative stress-induced Akt downregulation mediates green tea toxicity towards prostate cancer cells. Toxicology in Vitro. 2017;42:255-262. doi: 10.1016/j.tiv.2017.05.005

4. Posadino AM, Cossu A, Giordo R, et al. Resveratrol alters human endothelial cells redox state and causes mitochondrial-dependent cell death. Food and Chemical Toxicology. 2015;78:10-16. doi: 10.1016/j.fct.2015.01.017

5. Posadino AM, Cossu A, Giordo R, et al. Coumaric Acid Induces Mitochondrial Damage and Oxidative-Mediated Cell Death of Human Endothelial Cells. Cardiovascular Toxicology. 2013;13(3):301-306. doi: 10.1007/s12012-013-9205-3

6. Giordo R, Cossu A, Pasciu V, Hoa PT, Posadino AM, Pintus G. Different Redox Response Elicited by Naturally Occurring Antioxidants in Human Endothelial Cells. The Open Biochemistry Journal. 2013;7:44-53. doi: 10.2174/1874091X01307010044