Thông báo Về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

3219 TB-DHYD

THỜI GIAN

19-08-2022


Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11/10/2021 của Giám đốc Đại học Huế; Căn cứ Thông báo số 1159/TB-ĐHH ngày 16/8/2022 về việc Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 của Đại học Huế; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo một số nội dung về tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.