Thông báo về việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-12-2017

25-12-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế., xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.