Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-04-2019

27-04-2019

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế công bố Quyết định số 1087 /QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình KHCN cấp Bộ và danh mục các đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai và đánh giá hiệu quả mô hình kết hợp dạy học, lượng giá ubiquitious, mô phỏng thực tại ảo với các phương pháp giảng dạy hiện đại trong đào tạo và đánh giá năng lực nghề nghiệp Y khoa” để phục vụ việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế  công bố Quyết định số 1087 /QĐ-BGDĐT ngày 20  tháng 04  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình KHCN cấp Bộ  và danh mục các đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai và đánh giá hiệu quả mô hình kết hợp dạy học, lượng giá ubiquitious, mô phỏng thực tại ảo với các phương pháp giảng dạy hiện đại trong đào tạo và đánh giá năng lực nghề nghiệp Y khoa” để phục vụ việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã có công văn số: 1250/ĐHYD-KHCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình KH-CN cấp Bộ năm 2019. 

Phụ lục 1 công văn 1250/ĐHYD-KHCN mời  xem hoặc tải về tại đây.

Toàn văn Quyết định 1087/QĐ-BGDĐT mời xem hoặc tải về tại đây.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ năm 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.