Thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-06-2016

06-06-2016


Thực hiện Công văn số 671/DHH-TCCB ngày 01 tháng 06 năm 2016 cùa Đại học Huế về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016, Ban Giám hiệu thông báo một số nội dụng trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016.

Chi tiết thông báo và các phụ lục nằm trong file đính kèm.

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.