Thông báo tổ chức lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-01-2020

03-01-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.