Thông báo đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-07-2018

23-07-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.