Thông báo về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trường Đại Học Y - Dược, Đại Học Huế năm 2022


SỐ HIỆU

1538/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

07-05-2022


Về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2022
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trường Đại Học Y - Dược, Đại Học Huế năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tại đây để có thêm thông tin.