Thông báo cuộc thi ảnh với chủ đề "Khoa học sức khỏe vì cộng đồng"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

02-04-2018

02-04-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo cuộc thi ảnh với chủ đề "Khoa học sức khỏe vì cộng đồng", xin vui lòng liên hệ Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế tại đây để có thêm thông tin.