Thông báo về việc thu hồi và thanh lý tài sản cố định năm 2022


SỐ HIỆU

2191/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

14-06-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc thu hồi và thanh lý tài sản cố định năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.