Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-08-2018

06-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.