Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-05-2023


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết. Ngành: Khoa học y sinh. Mã số: 9 72 01 01. Với đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN MẢNH DNA TINH TRÙNG VÀ KỸ THUẬT CHỌN LỌC TINH TRÙNG ĐẾN KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM”. Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.