Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 của Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-06-2016

22-06-2016


Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 (dự kiến xét tuyển vào tháng 10 năm 2016).

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 của Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.