Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh (bổ sung) năm 2021 của Đại học Huế các ngành đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-05-2021

17-05-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh (bổ sung) năm 2021 của Đại học Huế các ngành đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.