Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với Đại học Khon Kaen Thái Lan - Khóa 2 (2018-2020)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-08-2018

31-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với Đại học Khon Kaen Thái Lan - Khóa 2 (2018-2020), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.