Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết với Đại học Sassari - Ý khóa 6 (2018-2020)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-11-2017

30-11-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết với Đại học Sassari - Ý khóa 6 (2018-2020), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.