Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 của Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

13-12-2016

13-12-2016


Thông báo số 1452/TB-ĐHH ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 của Đại học Huế

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 của Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.