Thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật thông khí nhân tạo"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-05-2018

24-05-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật thông khí nhân tạo", xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.