Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ IX năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-06-2017

10-06-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ IX năm 2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.