Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh CKI, CKII năm 2021 - đợt 1


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-06-2021

04-06-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh CKI, CKII năm 2021 - đợt 1, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.