Thông báo Lần 2 tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y Sinh hoc - Liên kết với ĐH Sassari (Ý) khóa 4 (2016-2018)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

02-03-2016

02-03-2016


Thông báo Lần 2 tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y Sinh hoc - Liên kết với ĐH Sassari (Ý) khóa 4 (2016-2018)

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Lần 2 tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y Sinh hoc - Liên kết với ĐH Sassari (Ý) khóa 4 (2016-2018), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.