Thông báo khóa đào tạo liên tục "Vai trò của siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp" năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-11-2020

23-11-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo khóa đào tạo liên tục "Vai trò của siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp" năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.