Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức Buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 1 năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-06-2017

10-06-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức Buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 1 năm 2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.