Đại học Huế thông báo V/v Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022


SỐ HIỆU

1159 /TB-ĐHH

THỜI GIAN

16-08-2022


Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế; Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Đại học Huế thông báo V/v Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.