Thông báo vv tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 - 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-09-2018

07-09-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 - 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.