Thông báo vv sinh viên để xe thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-08-2020

03-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv sinh viên để xe thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.