Thông báo vv điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-09-2019

12-09-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.