Thông báo v/v chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-09-2017

20-09-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo v/v chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.