Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-10-2017

11-10-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.